Eksik Gün Nedeni 07-Puantaj Kayıtları olan sigortalılarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı.

Yorum yok »

EKSİK GÜN NEDENİ “07-PUANTAJ KAYITLARI” SEÇİLEN SİGORTALILAR DA GSS KAPSAMINA ALINDI

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlatılmasına ilişkin uygulama, 7/9/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
 

Devamini Oku.. »

Genel 09 / 10 / 2019

AŞIRI VERGİ HACZİ VE SONUÇLARI

Yorum yok »

Bilindiği üzere, 6183 sayılı kanunun  102. Maddesinde kamu  alacağının  vadesinin  rastladığı  takvim yılını izleyen  takvim yılı  başından  itibaren   5 yıl  içerisinde  tahsil edilemeyen  miktarlar zamanaşımına uğrayacağı  hüküm  altına alınmıştır.  Zamanaşımı,  mükellef  ve idare açısından  hüküm ifade eden  ve  resen  dikkate alınması  gereken  önemli  bir olgudur.   Mahkemeler veya  uygulayıcı  vergi idaresi, tahsil  zamanaşımını mutlak surette önemsemek durumundadır.  Zamanaşımını  uygulamayan kamu görevlisi  suç  işlemiş sayılır.[1]  

Devamini Oku.. »

Genel 08 / 10 / 2019

Faturalarda sıra numarası atlanması halinde boş olan faturalar kullanılabilir mi?

Yorum yok »

Faturalarda sıra numarası atlanması halinde boş olan faturalar kullanılabilir mi?

Uygulamada zaman zaman firmalar fatura düzenlerken seri numaraları arasında hata yapabilmekte ve bazı ciltler kullanılmadan daha sonraki sıradaki ciltleri kullanabilmektedir.

Devamini Oku.. »

Genel 06 / 10 / 2019

Konkordato Süreçleri, Şüpheli Alacak Karşılığı ve Muhasebe Kayıtları

Yorum yok »

Konkordato 2004 sayılı icra ve iflas Kanunun; 285 inci maddesinde, aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

‘“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Devamini Oku.. »

Genel 04 / 10 / 2019

10 ve Üzeri İşçi Çalıştıran Şirketlerin Dikkatine!

Yorum yok »

1-Stajyer Çalıştırma Zorunluluğu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesinde yer alan hüküm gereği 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü tutulmuştur.

Devamini Oku.. »

Genel 01 / 10 / 2019

SERBEST MESLEK ERBABININ GİYİM HARCAMALARI GİDER YAZILIR MI ?

Yorum yok »

Serbest meslek  erbabının elbisesinin (dış giyim) gider yazılıp yazılmayacağı konusu son zamanlarda tartışma konusu yapılmaktadır. Gelir idaresi başkanlığının bu konuda vermiş olduğu özelgeler ışığı altında konunun incelenmesi  makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Devamini Oku.. »

Genel 09 / 11 / 2018

GECİKME FAİZİ İLE GECİKME ZAMMI ARASINDAKİ FARKLAR

Yorum yok »

Gecikme Zammı Ve Gecikme Faizi kavramları çok karıştırılıp birbirlerinin yerine kullanılacakları düşünülse de aslında tamamen farklı kavramlardır.
Konunun daha net anlaşılabilmesi için öncelikle her iki kavramında tanımını ayrı ayrı yapalım.

Devamini Oku.. »

Genel 01 / 11 / 2017

Dış Ticaret Şirketlerine KDV İadesi Kolaylığı

Yorum yok »

13.12.2016 tarih ve 29917 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8 seri nolu KDV genel tebliği ile KDV uygulama genel tebliğinde 4-5 kelimelik bir değişiklik yapıldı. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik, (dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç) ve (dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz) şeklinde bir ibare idi.

Devamini Oku.. »

Genel 16 / 12 / 2016

E-Tebligat Başvuru Süresi 01.04.2016 Tarihine uzatıldı

Yorum yok »

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Devamini Oku.. »

Genel 29 / 12 / 2015

Tahsilat ve Ödemelerin Bankalar Aracılığı ile Yapılması Limiti 7.000 liraya düşürüldü.

Yorum yok »

Daha önce 8.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması 459 sıra nolu Vergi Usul Kanunu tebliği ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000 TL‘ye düşürüldü. İlgili tebliğ yazımız ekindedir.

Devamini Oku.. »

Genel 25 / 12 / 2015